DENNÝ PORIADOK - Harmonogram denných činností

ČAS

ČINNOSTI

 

6.30

 

 

 

Otvorenie MŠ.

Príchod detí do MŠ, privítanie.

 

Hry a hrové činnosti podľa výberu detí, zdravotné cvičenie

 

9.00 – 9.30

Osobná hygiena, desiata.

9.30

Dopoludňajšie cielené vzdelávacie aktivity;

výtvarné, hudobné, hudobno-pohybové,grafomotorické, dramatické, atď, aktivity realizované formou hry   

(ich vzdelávací  zámer korešponduje so ŠkVP a ŠVP).

 

Pobyt vonku

12.00

 

12.30

Osobná hygiena.

Obed.

Osobná hygiena.

 

Odpočinok.

 

Osobná hygiena.

15.00 – 15.30

Olovrant.

15.30 – 16.30

Popoludňajšie cielené vzdelávacie aktivity;  

Krúžkové činnosti, hry a činnosti podľa výberu detí