POPLATKY

Mesačný príspevok zákonného zástupcu na čiastočnú úhradu výdavkov
 
V zmysla zákona č. 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov a zákona č. 596/ 2003 Z.z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a Všeobecne záväzného nariadenia (VZN) Obce Družstevná pri Hornáde č.1/ 2011 je príspevok následovný :
 
Suma: 8 €/ mesiac
 
Spôsob a termín platby: poštovou poukážkou OcÚ (vydáva MŠ) do 10. dňa v mesiaci
 
Prostredníctvom internet bankingu:
 
    
 

Číslo účtu:      IBAN  SK 83 0200 0000 0000 0092 3542

Adresát:       Obec Družstevná pri Hornáde, Hlavná 38, 044 31 Družstevná pri Hornáde

Správa pre prijímateľa:    Meno a priezvisko dieťaťa - Školné MŠ/ mesiac a rok 

VZOR:    Janko Mrkvička - Školné MŠ/ - mesiac/rok  (10/2015)

 
 
Mesačný príspevok na stravovanie
 
V zmysle zákona č. 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov a Všeobecne záväzného nariadenia (VZN) Obce Družstevná pri Hornáde č.1/ 2011 je výška úhrady nákladov na nákup potravín podľa vekových kategórií stravníkov v náväznosti na odporúčané vyživové dávky následovná:
 
Suma: 1,19 €/ deň
 
Spôsob a termín platby: poštovou poukážkou ŠJ do 10. dňa v mesiaci
 
Prostredníctvo internet bankingu:
 

Suma:       podľa poštovej pokuážky

Číslo účtu:  IBAN SK7202000000001637368157

Adresát:      ŠJ pri ZŠ Družstevná pri Hornáde, Hlavná 5, 044 31 Družstevná pri Hornáde

Správa pre prijímateľa:   Meno a priezvisko dieťaťa/ MŠ

                                          VS: podľa poštovej poukážky

VZOR:        Janko Mrkvička/ MŠ