Oznámenie o zápise do materskej školy

Riaditeľka MŠ v Družstevnej pri Hornáde v zmysle zákona MŠ SR č. 245/2008 (Školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov oznamuje, že zápis do materskej školy na školský rok 2017/2018 sa uskutoční od 9. mája do 29. mája 2017 v čase od 7,30 do 16,30 hod.

Do materskej školy budú prijaté deti na základe písomnej žiadosti zákonných zástupcov prijatých detí s potvrdením od detského lekára.

Podmienky prijímania detí:

-          spravidla deti od 3 – 6 rokov:

Prednostne sa prijímajú deti :

-          s odloženým začiatkom plnenia povinnej dochádzky

-          deti, ktoré dovŕšili piaty rok veku a v nasledujúcom školskom roku majú plniť povinnú školskú dochádzku

-          deti od troch rokov, ktorých súrodenec už navštevuje materskú školu

 

Vyplnené žiadosti môžete doniesť osobne alebo poštou na adresu materskej školy

 Žiadosti, ktoré budú odovzdané po termíne  29.5. 2017 nemusia byť akceptované!

 

Žiadosť o prijatie dieťaťa do MŠ (1).doc